loader image

Upis u Evidenciju Ministarstva za zaštitu životne sredine za servis klima sistema na motornim vozilima

OBRASCI: 

Obrazac 12 za upis servisa i primer popunjenog obrasca možete preuzeti sa linkova u nastavku:

Obrazac 12

Primer popunjenog Obrasca 12

Servisi koji rade sa auto-klimama u skladu sa članom 34. Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, odnosno članom 18. Uredbe o postupanju sa fluorovanim gasovima, treba da se upišu u Evidenciju pravnih lica koju vodi Ministarstvo.

Procedura je sledeća:

  1. Obuka za Sertifikat B;
  2. Izdavanje samog sertifikata B – sve o tome čitajte ovde; 
  3. Upis samog servisa koji se bavi servisiranjem autoklima u Evidenciju Ministarstva.

EVIDENCIJA MINISTARSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: 

Ministarstvo vodi evidenciju pravnih lica i preduzetnika koji se bave delatnošću uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, uvoza i/ili izvoza i stavljanja u promet po prvi put proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, održavanja ili servisiranja opreme koja sadrži ili se oslanja na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, sakupljanja, obnavljanja, obrade ili termičkog tretiranja fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte, kao i delatnošću sakupljanja fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema određenih motornih vozila (u daljem tekstu: evidencija), u skladu sa zakonom.

ŠTA JE POTREBNO ZA UPIS U EVIDENCIJU

  • Zahtev na memorandumu za upis u Evidenciju, u slobodnoj formi; 
  • Popunjen Obrazac 12 
  • Uverenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata; 
  • Kopije sertifikata B zaposlenih koji obavljaju navedenu delatnost. 

Ministarstvo može zahtevati dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za upis u evidenciju. Pravnom licu ili preduzetniku odbija se zahtev za upis u evidenciju ukoliko ne ispunjava uslove propisane ovom uredbom. Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana briše se iz evidencije ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestao da ispunjava uslove propisane ovom uredbom, odnosno ako u roku određenom u rešenju o inspekcijskom nadzoru ne sprovede naložene mere. Servisi kojima je izdata dozvola iz člana 16. stav 1. ove uredbe upisuju se u evidenciju u skladu sa ovim članom. Evidencija se vodi u elektronskom obliku. Ministarstvo objavljuje spisak pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana na internet stranici Ministarstva.

  • Zahtev na memorandumu za upis u Evidenciju, u slobodnoj formi;
  • Uverenje o podacima upisanim u Registar privrednih subjekata;
  • Kopije sertifikata B zaposlenih koji obavljaju navedenu delatnost.

Za upis u evidenciju Ministarstva za obavljanje gore navedenih delatnosti nema administrativne takse.

Navedenu dokumentaciju pošaljite na sledeću adresu: 

Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu prirode, vazduha i ozonskog omotača

Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd 

U vezi obuka za Sertifikat B, upisa u Evidenciju Ministarstva i za bilo kakvu asistenciju kontaktirajte menadžere Udruženja.