loader image

SVE O SERTIFIKATU B: Kome je namenjen, kako se stiče, izdavanje i obnavljanje sertifikata

Sertifikat B se odnosi na lica koja obavljaju delatnost sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz klimatizacionih sistema.

Sva lica koja rukuju i rade sa freonom tj.koja obavljaju delatnost servisiranja klima iz motornih vozila, imaju obavezu da poseduju sertifikat koji izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine.

Energy Net Akademija organizuje u četvrtak 7.12. 2023. u Kaću  obuku za sticanje sertifikata B.

Link za prijve za obuku nalaze se ovde.

Cena obuke je 12.000 dinara + PDV

*Članovi Udruženja Autoservisi Srbije imaju pravo na 10% popusta na cenu obuke (čekira se opcija prilikom online prijave za obuku). 

IZDAVANJE I OBNAVLJANJE SERTIFIKATA

Posle uspešno završene obuke, Ministartsvo izdaje sertifikat B, za zaposlene kod pravnih lica i/ili preduzetnika.

 Sertifikat B se izdaje na osnovu zahteva u formi rešenja.

Lice koje podnosi zahtev za izdavanje sertifikata B u obavezi je da uz zahtev priloži:

 • potvrdu o uspešno završenoj obuci,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 • obrazac izjave o pribavljanju podataka,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.300,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).

Sertifikat B obnavlja Ministarstvo na osnovu zahteva.

Sertifikat B se može obnoviti za period od narednih pet godina ukoliko nosilac sertifikata nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koja odgovara sertifikatu B tokom perioda važenja istog.

Lice koje podnosi zahtev za obnavljanje sertifikata B u obavezi je da uz zahtev priloži i:

 • kopiju izdatog sertifikata B koji se obnavlja,
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu,
 • dokaz da nije imao prekide duže od 12 meseci u obavljanju delatnosti koja odgovara sertifikatu B tokom perioda važenja istog,
 • dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika,
 • dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 1.300,00 dinara (taksa se uplaćuje na račun: 840-742221843-57, primalac je Budžet Republike Srbije, poziv na broj: 50-016).

 

Menadžeri Udruženja su tu za sve dodatne informacije.