loader image

Serviseri govorili o problemima u svojoj branši u Privrednoj komori Srbije

Serviseri govorili o problemima u svojoj branši u Privrednoj komori Srbije

20. septembar 2022. – Delegacija servisera posetila je Privrednu komoru Srbije. Tom prilikom održan je sastanak sa predstavnicima Sektora za preduzetništvo PKS-a. Tema sastanka su bili nelegalni auto servisi i njihov uticaj na poslovanje legalnih auto servisa, ali i na percepciju same branše i interesovanje mladih za zanatima.

Sastanak je otvorila Aleksandra Đurišić, menadžerka UASS-a, koja je predstavnicima PKS-a približila rad jedinog strukovnog udruženja auto servisera u Srbiji. Đurišić je istakla da su dva osnovna pitanja koja su ujedinila i udružila servisere nelojalna konkurencija i nedostatak kvalifikovanog kadra. Prema nezvaničnim podacima u Srbiji više od polovine auto servisa posluje neprijavljeno. Povodom ovog problema Udruženje se više puta obraćalo nadležnima, ali za sada nije bilo značajnih pomaka. Serviseri se nadaju da će u PKS-u shvatiti značaj ovog problema, te da će posredovati u njegovom rešavanju.

Nelojalna konkurencija: Šteta za državu, legalne servisere i školski sistem

Nakon uvodnog dela Vid Ninić, član UASS-a i vlasnik AC Ninić istakao je da serviseri koji rade pošteno, poštujući zakone i regulativu, već dugi niz godina trpe uticaj poslovanja ogromnog broja nelegalnih auto servisa. Ovakvi uslovi na tržištu su uticali na cenu rada, a niska cena rada na kraju se odrazila na broj kvalifikovanih zanatlija i uopšte na interesovanje za bavljenjem zanatima. U AC Ninić su se nadali da će uvoz radne snage makar donekle pomoći da se premosti situacija sa kvalifikovanim zanatlijama do pronalaženja nekog sistemskog rešenja, ali se na kraju u njihovom slučaju to pokazalo kao loša opcija.

Predstavnici UASS-a sa Branislavom Simanić

Ono što izaziva dodatnu bojazan je tendencija da serviseri koji legalno rade zatvaraju svoje firme i pridružuju se većini koja posluje nelegalno, jer je poslovanje u trenutnim tržišnim uslovima neizdrživo.

UASS želi da kroz saradnju sa institucijama pruži podršku uvođenju nelegalnih servisa u legalne tokove jer je to osnovni preduslov da se uredi branša i podstakne interesovanje za zanatima.

Samo legalni serviseri na udaru inspekcija

Milivoje Kocić, član UASS-a i vlasnik AC Kocić iz Beograda, posebno je naglasio da su samo legalni serviseri vidljivi inspekcijama, a da nelegalni, osim što ne prijavljuju radnike, ne plaćaju državi poreze i ostale dažbine, ostaju nevidljivi za inspekcije. Kaznena politika za fizička lica koja se nelegalno bave servisiranjem vozila je takva da ih apsolutno ne destimuliše od nelegalnog poslovanja.

Đorđe Šljukić, član UASS-a i vlasnik AS Đole Šljukić naveo je način rada veleprodaja auto delova kao jedan od glavnih uzroka za stanje u branši. Fizička lica kod veleprodaja kupuju za keš, a dobijaju iste rabate kao i legalni serviseri. Osim što takvim poslovanjem štete državi jer ne plaćaju porez, utiču i na poslovanje legalnih servisera koji su zbog te nepravedne tržišne utakmice prinuđeni da spuštaju cene svojih usluga kako bi se približili cenama u nelegalnim servisima. Zbog svega toga poslodavci ne plaćaju majstore onoliko koliko bi trebalo da budu plaćeni spram obima posla i odgovornosti koju servisiranje vozila podrazumeva. Ovakvo stanje u branši uticalo je i na percepciju roditelja o ovom poslu, koji često brane deci da se bave zanatima jer ne žele da ona rade „prljav, loše plaćen posao“.

Slaba zainteresovanost učenika za zanatima

Šljukić se osvrnuo na manjkavosti trenažnog procesa u školama, budući da se njegov servis nalazi u sklopu Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu. Kao glavne probleme u školstvu istakao je slabu zainteresovanost đaka za mašinske i tehničke škole, nezainteresovanost samog nastavnog kadra i neadekvatnu obuku na zastarelim primerima koji nisu u skladu sa ubrzanim razvojem ove grane industrije i sofisticiranim vozilima.

Na ovo zapažanje se nadovezao Dino Spasovski iz Dinogas-a navodeći konkretan primer iz prakse svog auto servisa. Đak posle završene četvorogodišnje škole nije znao šta se dešava kada se spoje „+“ i „-“. I Spasovski je doveo u pitanje kvalitet trenažnog procesa i samih nastavnika i nastavnog programa. Nadovezao se na stav Kocića o neadekvatnoj kaznenoj politici za nelegalne servisere, i naveo da je uz novčane kazne potrebno raditi na pronalaženju sistemskog rešenja za forsiranje registracije neregistrovanih servisa, pa makar bili registrovani paušalno.

Dejan Ivanić, član Upravnog odbora UASS-a, takođe je označio veleprodaje kao jedne od glavnih uzročnika stanja u branši. On je dao predlog da se pooštri kaznena politika za nelegalne servisere.

Direktorka Sektora preduzetništva pri PKS-u Branislava Simanić pažljivo je saslušala probleme auto servisera i dala im instrukcije i predloge za dalje postupanje. Pre svega, naglasila je da Udruženje treba da izvrši upis u Registar privrednih subjekata i da se u budućnosti aktivno uključi u rad Parlamenta preduzetnika.

Zaključci sa sastanka:

– Serviseri smatraju da bi pojačana kontrola rada veleprodaja bitno uticala na uređenje situacije u branši;

– Treba raditi na pronalaženju sistemskog rešenja za forsiranje registracije nelegalnih servisa. Osim novčane kazne uvesti i rok za registraciju servisa, makar i paušalno;

Stroža kaznena politika za fizička lica koja se nelegalno bave servisiranjem vozila sigurno bi doprinela smanjenju njihovog broja;

Podrška i podsticaji za one koji žele da uđu u legalne tokove.