loader image

Eko partner: Uputstvo za upravljanje opasnim otpadom

Eko partner: Uputstvo za upravljanje opasnim otpadom

Poštovani serviseri vozila, a posebno članovi Udruženja Autoservisi Srbije,
Na osnovu razgovora sa brojnim serviserima i konsultacija sa Upravom UASS-a, a vezano za brojne probleme iz oblasti ekologije a naročito upravljanja otpadom, napravili smo kratko uputstvo kako bismo Vam približili i objasnili problematiku iz ove oblasti. Kazne za nepoštovanje Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom su visoke, a i zahtevi takođe.
Hajde da vidimo šta možemo da uradimo kako bismo smanjili troškove i vreme za svakog člana udruženja. Cilj je da se članovi udruženja što manje bave ovom tematikom, te da pokušamo da napravimo automatski sistem koji će pre svega biti održiv i produktivan.
Hajde da počnemo.

PLAN
Da bi se uspostavio sistem upravljanja otpadom na nivou Udruženja servisa, moramo da napravimo procedure i standarde kvaliteta upravljanja. Da bi sistem mogao da funkcioniše, moramo da uradimo sledeće:


Sve članice da uspostave sistem upravljanja otpadom na svojim lokacijama:
1) Poseduju Plan upravljanja otpadom;
2) Poseduju izveštaje za ispitivanje za svaku vrstu otpada posebno;
3) Skladište otpad u posebne posude ili ambalaže;
4) Vode dnevnu evidenciju o otpadu;
5) Rade godišnji izveštaj o otpadu;
6) Redovno predaju otpad ovlašćenom operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom;

 1. Plan upravljanja otadom
  Ako proizvodite više od 200kg opasnog otpada na godišnjem nivou, potrebmo je da imate Plan upravljanja otpadom. To je dokument koji je Zakon o upravljanju optadom propisao. On predstavlja kratko uputsvo kako treba da radite sa otpadom na vašoj lokaciji. Ako se pridržavate Plana, neće biti problema sa inspekcijom.
  Plan je besplatan za sve članove udruženja. Izrađuje ga Eko Partner. Pozovite nas i mi ćemo u kratkom roku da vam to uradimo.
 2. Izveštaji za ispitivanje za svaku vrstu otpada posebno
  Skoro celokupan otpad koji nastaje u servisima spada u grupu opasnih otpada, jer su štetni po zdravlje ljudi i životnu sredinu. To je pre svega otpadno motorno ulje, antifriz, zauljene krpe i apsorbenti, filteri, akumulatori i drugi otpad.
  Sav otpad mora da se skladišti u posebnoj ambalaži i da se vodi evidencija o količini. Kako bismo mogli da preuzmemo otpad od Vas, morate da posedujete izveštaj o ispitivanju otpada, i to za svaku vrstu otpada posebno. To je izveštaj koji se radi jednom u ovlašćenoj laboratoriji i koji je trajan dokument. Znači, jednom ga izrađujete i sa njim možete da predajete otpad preko papira – po zakonu.
  Naš savet je da fazno radite jedan po jedan izveštaj. Pozovite nas kako bismo Vam pomogli da to završite.
 3. Skladištenje otpada na lokaciji
  Sav otpad koji se generiše na lokaciji mora biti posebno spakovan i skladišten. Mora biti vidno obeležen i mora da se vodi evidencija o količinama.
  Otpad ne smete da vraćate strankama jer to nije njihov otpad već vaš! Prema zakonu o upravljanju otpadom, mesto nastajanja otpada je lokacija vlasnika otpada a u ovom slučaju to je vaš auto servis. Kada menjate ulje iz automobila, ono postaje otpad onda kada ste ga vi izvadili i praktično vi postajete vlasnik i proizvođač tog otpada, a ne klijent čiji je automobil. To isto važi za sav ostali otpad.
  Ovo praktično znači da inspekcija lako može da dođe do podataka koliko ste vršili servisa tj. npr. zamene ulja na vozilu i da izračuna koliko generišete otpada.
 4. Dnevna i mesečna evidencija o otpadu
  Za sav otpad koji se stvara mora da se vodi evidencija. U svakom momentu morate da imate pisani trag tj. da vam se slaže fizičko stanje otpada sa količinom koja je upisana u svesci ili na računaru. Ovo je bitno za inspekciju jer želi da zna koliko imate otpada, koliko dugo Vam stoji na stanju itd.
 5. Godišnji izveštaj o otpadu
  Jednom u godinu dana a najkasnije do 31. marta za prethodnu godinu se predaje elektronski godišnji izveštaj o generisanim količinama otpada.
  Ova tačka je lako rešiva jer Eko Partner takođe besplatno radi godišnji izveštaj. Potrebno je samo da nam pošaljete na mail količine od 1.1. do 31.12. u ovom slučaju za 2022. godinu (kada se završi) i mi ćemo izraditi godišnji izveštaj.
 6. Redovna predaja otpada ovlašćenom operateru
  Eko Partner je ovlašćeni operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada u Republici Srbiji. Kako bismo maksimalno umanjili troškove upravljanja otpadom, za sve članice Udruženja, obezbedili smo posebne uslove.
  Da bi preuzimanje i odnošenje otpada bilo mnogo povoljnije, potrebno je napraviti linijske rute tj. da se prijavi dovoljan broj članova.
  Nije isto kada šaljemo vozilo kod jednog člana npr. u Novom Sadu ili kada preuzimamo otpad kod 10 članova u Novom Sadu ili okolini istog dana. Članice udruženja imaju mogućnost podele troškova prevoza što u ovom primeru može biti i do 10 puta povoljnije (ako se otpad preuzima na 10 lokacija).
  Potrebno je samo da nam se javite i da nam pošaljete Zahtev kako bismo Vas stavili na spisak zainteresovanih članova za ovakav vid predaje otpada. Kada finalizujemo spisak, svaki član će dobiti ponudu. Ovo nije obavezujuće već samo informativno. Ako Vam ponuda bude odgovarala, potpisaćemo ugovor.
  U planu je da se otpad odnosi jednom mesečno ili po potrebi. Time izbegavate svu papirologiju počev od dnevnih evidencija, nećete morati da brinete o skladištenju otpada (mnogi nemaju prostor za to).
  Pošaljite nam mail sa Vašim pitanjima, zahtevima ili nas pozovite.
  064/17-16-014 Ivan Pošarac, dipl. ing zaštite živ.sredine
  office@ekopartner.rs
  office@zbrinjavanjeotpada.rs